ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว

พุธ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จำนวนผู้เข้าชม 1161 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว
 
ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว
 
ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว
 
ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว
 
ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว
 
ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว
 
ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว
 
ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว
 

ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว

ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว

  

 

   ที่รร.มิราเคิลฯกทม.:  เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร ท่าน นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ได้ให้นโยบายการดำเนินงาน ภายใต้ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 แก่ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 เขต และกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รวมกว่า 200 คน ท่านนายแพทย์วิศิษฎ์ กล่าวว่า กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เป็นกิจการด้านบริการที่สร้างงานและรายได้ แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมายาวนาน จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ธุรกิจสปาไทย สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 ธุรกิจสปาสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศ 25,087.33 ล้านบาท ปี 2557 สร้างรายได้ 26,811.91 ล้านบาท และ ปี 2558 ธุรกิจสปาไทยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ15 ต่อปี สร้างรายได้ 31,155.48 ล้านบาท จากความนิยมและมีชื่อเสียงระดับโลกของสปาไทย จึงมีผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีกฎหมายกำกับดูแลการดำเนินกิจการนี้เป็นการเฉพาะ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) จึงมีการผลักดันกฎหมายพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 จนกระทั่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 และมีการประกาศใช้กฎหมายลูกอีก 6 ฉบับ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้กิจการประเภทสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมความงามและ กิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรม สบส. ในฐานะผู้อนุญาตมีการมอบหมายการออกใบอนุญาต สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การออกใบอนุญาตผู้ดำเนินการ และการอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการให้แก่ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขต กทม. และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในส่วนภูมิภาค โดยให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559ได้อย่างถูกต้อง จึงได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรมอนามัย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และกองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มาบรรยายและเปิดเวทีให้ซักถามอย่างเข้มข้น การประชุมครั้งนี้ มุ่งหวังให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ควบคุม กำกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย ป้องกันการแอบแฝงค้าบริการทางเพศ เป็นการคุ้มครอง และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และยกระดับสปาไทยให้เป็นกิจการส่งเสริมสุขภาพระดับโลกอธิบดีกรม สบส. กล่าว. ตามข่าวดังกล่าว(คน จอหอ /รายงาน/ข้อมูลจาก..PR./ กรมสนับสนุน) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลนไลน์นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน

หมอเจษฎา โชคดำรงสุข (นายแบบกระทรวงฯปลื้มใจ!สุดๆ)โดนครม.ตั้งให้เป็นปลัดฯไปแล้ว!สมใจนึกท่านรัฐมนตรีที่เสนอให้ครม.อนุมัติตั้งให้เป็นปลัดฯ(สธ.)คนต่อไปทำให้กลุ่มหมอชนบทผิดหวังไปแล้วตามข่าว

 
ท่านรัฐมนตรี(สธ.)เสนอสองอธิบดีขึ้นเป็นปลัดกระทรวงฯแทนปลัดโสภณฯ ที่ไม่ได้ต่ออายุราชการ มีนพ.เจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคและท่านนพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่สองท่านตั้งใจทำงานดังกล่าว
 
น้องพูนลาภ(สส.จ.ตาก!ปลื้ม)มีชื่อติดโผสอบเป็นรองอธิบดีกับน้อง ธรณินทร์ ผอ.รพ.ศรีมหาโพธ์จ.อุบลฯ และน้องสมัย ผอ.รพ.สวนปรุง ชม. ที่มีสิทธ์สอบเป็นรองอธิบดี ที่สธ.ประกาศชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นรองอธิบดีใน 6 กรม สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 ก.พ.นี้!
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ บ้านระไซร์จ.สุรินทร์
 
สำนักฯปลัดกระทรวงสาธารณสุขอุปสมบทหมู่ถวายในหลวงรัชกาลที่9(89รูป)ท่าน เลขาปลัดฯ(สธ.)ร่วม บวชด้วยเชิญทำบุญยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ที่กระทรวงฯ
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน

ท่าน เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคอดีตนายแบบของกระทรวง(ทุ่มงบ!ทำเอ็มโอยู) จับมือมหาดไทยและยุติธรรมฯ ร่วมคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ เพื่อ (คืนคนดี สุขภาพดี ปลอดวัณโรค สู่สังคมไทย)ใน 5 จว.เขต10 อุบลฯ

 
ผอ.รพ.ห้างฉัตรร้องให้(ปป.ท.) และ (ปป.ช) มาตรวจสอบหมอที่เบิกเงินค่าเหนื่อยที่(วัดทุ่งบ่อแป้น เดือนละหมื่นเมื่อปี 2558 ) กรรมการวัดทนไม่ไหวร้องสื่อฯพบว่ามีการเบิกจ่ายจริง!มาตรวจสอบส่งเรื่องไปให้รองปลัดเรื่องเงี่ยบ!สุดท้ายมาร้อง(ปป.ช.)และ(ปป.ท.) แล้ว! ตามข่า
 
โยกย้ายผอ.รพ.และสส.จ.ทั่วประเทศ ปี2560หลายวันแล้ว) ท่าน เจษฎาโชคดำรงสุข มีคำสั่งย้ายไปแล้ว ท่านขจร / สส.จ.พะเยาไปแพร่ / จตุชัย / รองสส.จว.ชม.ไปแม่ฮ่องสอน / อดิสรณ์ / รองสส.จ.นครสวรรค์ไปจ.ตาก / ไกรสุข /รองสส.จ.พิษณุโลกไปพะเยา/พีระ/สส.จ.กาฬสินธุ์ไปขอนแก่น
 
ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว
 
ท่านโสภณปลัดฯ(สธ.)!ลงนามตั้งแล้วรวม 8 ท่านรองอธิบดีคนใหม่ ใน 6 กรม คือ กรมสุขภาพจิต! กรมควบคุมโรค! กรมอนามัย! กรมวิทยาศาสตร์! กรมการแพทย์! กรมแพทย์แผนไทย และ (อย.!) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป