ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว

พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 จำนวนอ่าน 1949 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว
 
ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว
 
ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว
 
ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว
 
ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว
 
ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว
 
ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว
 
ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว
 

ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว

ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว

  

 

   ที่รร.มิราเคิลฯกทม.:  เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร ท่าน นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ได้ให้นโยบายการดำเนินงาน ภายใต้ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 แก่ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 เขต และกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รวมกว่า 200 คน ท่านนายแพทย์วิศิษฎ์ กล่าวว่า กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เป็นกิจการด้านบริการที่สร้างงานและรายได้ แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมายาวนาน จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ธุรกิจสปาไทย สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 ธุรกิจสปาสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศ 25,087.33 ล้านบาท ปี 2557 สร้างรายได้ 26,811.91 ล้านบาท และ ปี 2558 ธุรกิจสปาไทยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ15 ต่อปี สร้างรายได้ 31,155.48 ล้านบาท จากความนิยมและมีชื่อเสียงระดับโลกของสปาไทย จึงมีผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีกฎหมายกำกับดูแลการดำเนินกิจการนี้เป็นการเฉพาะ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) จึงมีการผลักดันกฎหมายพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 จนกระทั่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 และมีการประกาศใช้กฎหมายลูกอีก 6 ฉบับ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้กิจการประเภทสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมความงามและ กิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรม สบส. ในฐานะผู้อนุญาตมีการมอบหมายการออกใบอนุญาต สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การออกใบอนุญาตผู้ดำเนินการ และการอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการให้แก่ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขต กทม. และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในส่วนภูมิภาค โดยให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559ได้อย่างถูกต้อง จึงได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรมอนามัย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และกองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มาบรรยายและเปิดเวทีให้ซักถามอย่างเข้มข้น การประชุมครั้งนี้ มุ่งหวังให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ควบคุม กำกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย ป้องกันการแอบแฝงค้าบริการทางเพศ เป็นการคุ้มครอง และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และยกระดับสปาไทยให้เป็นกิจการส่งเสริมสุขภาพระดับโลกอธิบดีกรม สบส. กล่าว. ตามข่าวดังกล่าว(คน จอหอ /รายงาน/ข้อมูลจาก..PR./ กรมสนับสนุน) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลนไลน์นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว



ข่าวยอดนิยม @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน