น้องพูนลาภ(สส.จ.ตาก!ปลื้ม)มีชื่อติดโผสอบเป็นรองอธิบดีกับน้อง ธรณินทร์ ผอ.รพ.ศรีมหาโพธ์จ.อุบลฯ และน้องสมัย ผอ.รพ.สวนปรุง ชม. ที่มีสิทธ์สอบเป็นรองอธิบดี ที่สธ.ประกาศชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นรองอธิบดีใน 6 กรม สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 ก.พ.นี้!

เสาร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2560 จำนวนผู้เข้าชม 1229 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

น้องพูนลาภ(สส.จ.ตาก!ปลื้ม)มีชื่อติดโผสอบเป็นรองอธิบดีกับน้อง ธรณินทร์ ผอ.รพ.ศรีมหาโพธ์จ.อุบลฯ และน้องสมัย ผอ.รพ.สวนปรุง ชม. ที่มีสิทธ์สอบเป็นรองอธิบดี ที่สธ.ประกาศชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นรองอธิบดีใน 6 กรม สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 ก.พ.นี้!
 
น้องพูนลาภ(สส.จ.ตาก!ปลื้ม)มีชื่อติดโผสอบเป็นรองอธิบดีกับน้อง ธรณินทร์ ผอ.รพ.ศรีมหาโพธ์จ.อุบลฯ และน้องสมัย ผอ.รพ.สวนปรุง ชม. ที่มีสิทธ์สอบเป็นรองอธิบดี ที่สธ.ประกาศชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นรองอธิบดีใน 6 กรม สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 ก.พ.นี้!
 
น้องพูนลาภ(สส.จ.ตาก!ปลื้ม)มีชื่อติดโผสอบเป็นรองอธิบดีกับน้อง ธรณินทร์ ผอ.รพ.ศรีมหาโพธ์จ.อุบลฯ และน้องสมัย ผอ.รพ.สวนปรุง ชม. ที่มีสิทธ์สอบเป็นรองอธิบดี ที่สธ.ประกาศชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นรองอธิบดีใน 6 กรม สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 ก.พ.นี้!
 
น้องพูนลาภ(สส.จ.ตาก!ปลื้ม)มีชื่อติดโผสอบเป็นรองอธิบดีกับน้อง ธรณินทร์ ผอ.รพ.ศรีมหาโพธ์จ.อุบลฯ และน้องสมัย ผอ.รพ.สวนปรุง ชม. ที่มีสิทธ์สอบเป็นรองอธิบดี ที่สธ.ประกาศชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นรองอธิบดีใน 6 กรม สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 ก.พ.นี้!
 

น้องพูนลาภ(สส.จ.ตาก!ปลื้ม)มีชื่อติดโผสอบเป็นรองอธิบดีกับน้อง ธรณินทร์ ผอ.รพ.ศรีมหาโพธ์จ.อุบลฯ และน้องสมัย ผอ.รพ.สวนปรุง ชม. ที่มีสิทธ์สอบเป็นรองอธิบดี ที่สธ.ประกาศชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นรองอธิบดีใน 6 กรม สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 ก.พ.นี้!

น้องพูนลาภ(สส.จ.ตาก!ปลื้ม)มีชื่อติดโผสอบเป็นรองอธิบดีกับน้อง ธรณินทร์ ผอ.รพ.ศรีมหาโพธ์จ.อุบลฯ และน้องสมัย ผอ.รพ.สวนปรุง ชม. ที่มีสิทธ์สอบเป็นรองอธิบดี ที่สธ.ประกาศชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นรองอธิบดีใน 6 กรม สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 ก.พ.นี้!

 

 

                เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 นพ.ไพจิตร์ วราชิต ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 บัดนี้การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากข้อมูลที่ผู้สมัครได้รับรองไว้แล้ว ปรากฎว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 1.รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1.นายดิเรก ขำแป้น 2.นายทรงเกียรติ เล็กตระกูล 3.นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 4.นายเทวัญ ธานีรัตน์ 5.นายนิพนธ์ ชินานนท์เวช 6.นายบัญชา ค้าของ 7.นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ 8.นายพูลสิทธิ์ ศิติสาร 9.นางภาวนา คุ้มตระกูล 10.นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล 11.นายสมาน ฟูตระกูล 12.นายสรรพงษ์ ฤทธิรักษา 13.นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ 14.นายสุริยะ คูหะรัตน์ 2.รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 1.นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 2.นายธรณินทร์ กองสุข 3.นายนิพนธ์ ชินานนท์เวช 4.นายพูลสิทธิ์ ศีติสาร 5.นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล 6.นายศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์7.นายสมัย ศิริทองถาวร 8.นายสมาน ฟูตระกูล 9.นายสุริยะ คูหะรัตน์ 10.นายอุดม ภู่วโรดม 3.รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 1.นายดิเรก ขำแป้น 2.นายธนรักษ์ ผลิพัฒน์ 3.นายนิพนธ์ ชินานนท์เวช 4.นายปรีชา เปรมปรี 5.ร้อยตำรวจเอกรุ่งเรือง  กิจผาติ 6.นายศรายุธ อุตตมางคพงศ์ 7.นายสมาน ฟูตระกูล 8.นายสรรพงษ์ ฤทธิรักษา 9.นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ 10.นายสุริยะ คูหะรัตน์ 4.รองอธิบดีกรมอนามัย 1.นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 2.นายนิพนธ์ ชินานนท์เวช 3.นายปรีชา เปรมปรี 4.นายพูลลาภ ฉันทวิจิตร์วงศ์ 5.นายพูลสิทธิ์ ศีติสาร 6.นายสมาน ฟูตระกูล 7.นายสุริยะ คูหะรัตน์ 8.นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ 5.รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1.นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะกุล 2.ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร์ รัตนเดชานาคินทร์ 3.นายดิเรก ขำแป้น 4.นายทรงเกียรติ เล็กตระกูล 5.นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 6.นายเทวัญ ธานีรัตน์ 7.นายนิพนธ์ ชินานนท์เวช 8.นายบัญชา ค้าของ 9.นายปรีชา เปรมปรี 10.นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล 11.ร้อยตำรวจเอกรุ่งเรือง กิจผาติ 12.นายวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร 13.นายวีรวุฒิ อิ่มสำราญ 14.นายสมชาย แสงกิจพร 15.นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล 16.นายสมฤกษ์ จึงสมาน 17.นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ 18.นายสังคม วิทยนันท์ 19.นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์ 20.นายสุริยะ คูหะรัตน์ 21.นายอุดม ภู่วโรดม 6.รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 1.นายขจรศักดิ์ แก้วจรัส 2.นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ 3.นายดิเรก ขำแป้น 4.นายเทวัญ ธานีรัตน์

5.นายนิพนธ์ ชินานนท์เวช 6.นายบัญชา ค้าของ 7.นายปรีชา เปรมปรี 8.นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต 9.นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ 10.นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล 11.นางสาวยุวดี พัฒนวงศ์

12.นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร 13.นายวีระชัย นลวชัย 14.นายสมชายปรีชาทวีกิจ 15.นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล 16.นายสมฤกษ์ จึงสมาน 17.นายสมาน ฟูตระกูล 18.นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์

19.นายสุชาติ เลาบริพัตร 20.นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือก (โดยวิธีสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ตามข่าวดังกล่าว(PRกระทรวงฯข่าว/ คน จอหอรายงาน) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูบนมือถือของท่านได้ที่.....www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : น้องพูนลาภ(สส.จ.ตาก!ปลื้ม)มีชื่อติดโผสอบเป็นรองอธิบดีกับน้อง ธรณินทร์ ผอ.รพ.ศรีมหาโพธ์จ.อุบลฯ และน้องสมัย ผอ.รพ.สวนปรุง ชม. ที่มีสิทธ์สอบเป็นรองอธิบดี ที่สธ.ประกาศชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นรองข่าวยอดนิยม @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน

หมอเจษฎา โชคดำรงสุข (นายแบบกระทรวงฯปลื้มใจ!สุดๆ)โดนครม.ตั้งให้เป็นปลัดฯไปแล้ว!สมใจนึกท่านรัฐมนตรีที่เสนอให้ครม.อนุมัติตั้งให้เป็นปลัดฯ(สธ.)คนต่อไปทำให้กลุ่มหมอชนบทผิดหวังไปแล้วตามข่าว

 
น้องพูนลาภ(สส.จ.ตาก!ปลื้ม)มีชื่อติดโผสอบเป็นรองอธิบดีกับน้อง ธรณินทร์ ผอ.รพ.ศรีมหาโพธ์จ.อุบลฯ และน้องสมัย ผอ.รพ.สวนปรุง ชม. ที่มีสิทธ์สอบเป็นรองอธิบดี ที่สธ.ประกาศชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นรองอธิบดีใน 6 กรม สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 ก.พ.นี้!
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ บ้านระไซร์จ.สุรินทร์
 
สำนักฯปลัดกระทรวงสาธารณสุขอุปสมบทหมู่ถวายในหลวงรัชกาลที่9(89รูป)ท่าน เลขาปลัดฯ(สธ.)ร่วม บวชด้วยเชิญทำบุญยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ที่กระทรวงฯ
 
ท่านโสภณปลัดฯ(สธ.)!ลงนามตั้งแล้วรวม 8 ท่านรองอธิบดีคนใหม่ ใน 6 กรม คือ กรมสุขภาพจิต! กรมควบคุมโรค! กรมอนามัย! กรมวิทยาศาสตร์! กรมการแพทย์! กรมแพทย์แผนไทย และ (อย.!) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน

ท่านนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.สปา!)มุ่งป้องกันสปาแอบแฝง คุ้มครองผู้รับบริการยกระดับสปาไทยสู่สากลให้สาธารณสุขทั่วประเทศได้ปรับปรุงใหม่!ตามข่าว

 
น้องพูนลาภ(สส.จ.ตาก!ปลื้ม)มีชื่อติดโผสอบเป็นรองอธิบดีกับน้อง ธรณินทร์ ผอ.รพ.ศรีมหาโพธ์จ.อุบลฯ และน้องสมัย ผอ.รพ.สวนปรุง ชม. ที่มีสิทธ์สอบเป็นรองอธิบดี ที่สธ.ประกาศชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นรองอธิบดีใน 6 กรม สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 ก.พ.นี้!
 
นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข น้อยเนื้อต่ำใจ สธ. (ต้องกลายเป็นลูกภรรยาน้อย) “ขณะที่สายงานอื่นๆ ก.พ.ให้ใช้วิธีคัดเลือกบรรจุ แต่สายงานนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ก.พ.กลับมีระเบียบให้สอบบรรจุแทน”
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ บ้านระไซร์จ.สุรินทร์
 
ชาวอำเภอพระทองคำปลื้มใจ!ท่านรองนายกฯพล.ร.อ.ณรงค์ฯพร้อมปลัดโสภณ เมฆธน ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจตามข่าว