ท่านมล.ปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษา เป็นประธานในพิธีในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมให้โอวาทนักเรียนเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐมจำนวน 4,000 คนตามข่าว

อังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 จำนวนอ่าน 2855 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านมล.ปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษา เป็นประธานในพิธีในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมให้โอวาทนักเรียนเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จ.นครปฐมจำนวน 4,000 คนตามข่าว
 
ท่านมล.ปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษา เป็นประธานในพิธีในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมให้โอวาทนักเรียนเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จ.นครปฐมจำนวน 4,000 คนตามข่าว
 
ท่านมล.ปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษา เป็นประธานในพิธีในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมให้โอวาทนักเรียนเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จ.นครปฐมจำนวน 4,000 คนตามข่าว
 
ท่านมล.ปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษา เป็นประธานในพิธีในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมให้โอวาทนักเรียนเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จ.นครปฐมจำนวน 4,000 คนตามข่าว
 
ท่านมล.ปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษา เป็นประธานในพิธีในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมให้โอวาทนักเรียนเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จ.นครปฐมจำนวน 4,000 คนตามข่าว
 
ท่านมล.ปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษา เป็นประธานในพิธีในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมให้โอวาทนักเรียนเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จ.นครปฐมจำนวน 4,000 คนตามข่าว
 
ท่านมล.ปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษา เป็นประธานในพิธีในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมให้โอวาทนักเรียนเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จ.นครปฐมจำนวน 4,000 คนตามข่าว
 
ท่านมล.ปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษา เป็นประธานในพิธีในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมให้โอวาทนักเรียนเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จ.นครปฐมจำนวน 4,000 คนตามข่าว
 

ท่านมล.ปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษา เป็นประธานในพิธีในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมให้โอวาทนักเรียนเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐมจำนวน 4,000 คนตามข่าว

ท่านมล.ปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษา เป็นประธานในพิธีในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมให้โอวาทนักเรียนเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

จ.นครปฐมจำนวน 4,000 คนตามข่าว  

 

 

 

         ที่จ.นครปฐม: เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ที่บริเวณสนามโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ท่านหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาพบปะครู อาจารย์ และ นักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จำนวน 4,000 คน ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมให้โอวาทนักเรียนเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน ความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ โดยมีท่านสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะครู อาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับเต็มโรงเรียน

 

   ท่านหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนคุณธรรมเกิดขึ้นจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง และถือเป็นวาระสำคัญอันดับแรกของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีขอให้เร่งขับเคลื่อนให้เกิดขึ้น ทั้งโรงเรียนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งในขณะนี้ได้มีสถานศึกษาสายอาชีวะศึกษา กศน. รวมถึงระดับอุดมศึกษาขอเข้าร่วมสถานศึกษาคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดเป็นหลัก คือ 1.ความพอเพียง 2.ความกตัญญู 3.ความซื่อสัตย์สุจริต 4.ความรับผิดชอบ และ5.ความมีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งหมดนี้จะเกิดความสำเร็จได้ต้องพึ่งครู อาจารย์ ในการช่วยทำหน้าที่เป็นหลัก ร่วมกับผู้ปกครองในการติดต่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุตรหลานของท่านให้กับทางโรงเรียนได้ทราบถึงข้อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

      ซึ่งในขณะนี้ สถานศึกษาในแต่ละแห่ง ได้เปิดภาคเรียนผ่านมา 1 สัปดาห์แล้ว การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมถือว่าเป็นเรื่องที่จะนำพามาซึ่งความสุข ความพึงพอใจให้กับสังคม ทั้งนี้การปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชดำรัสสอนมาโดยตลอดรัชสมัย และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงมีรับสั่งขอให้ลูกหลานเยาวชนชาวไทยเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน ความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ ทั้งนี้ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมจะเกิดขึ้นได้ ความซื่อสัตย์ต้องมาเป็นอันดับแรก ความซื่อตรง การมีหลักปฏิบัติในคุณธรรมจรรยา ความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเป็นคนดีของชาติบ้านเมือง ก็ถือว่าโครงการโรงเรียนคุณธรรมนี้ เราคนไทยทุกคน ครู อาจารย์ นักเรียน และ ผู้ปกครองจะได้ร่วมกันบำเพ็ญปฏิบัติถวายเป็นเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

    และในโอกาสเดียวกัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึง การจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.15 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต ซึ่งกำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศ  โดยในพิธีครั้งนี้ มีการอัญเชิญพระพุทธนรสีห์มาเป็นพระประธานที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเป็นครั้งแรก ซึ่งพระพุทธนรสีห์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงขนานพระนามถวายเองเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามยิ่ง และไม่เคยมีการอัญเชิญออกมานอกเขตจากพระที่นั่งอัมพรสถานเลยจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย

ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวันและเวลาดังกล่าว สำหรับจังหวัดนครปฐม กำหนดจัด ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ตามข่าวดังกล่าว(ข้อมูล/PR.กระทรวงฯศึกษา) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านมล.ปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษา เป็นประธานในพิธีในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมให้โอวาทนักเรียนเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐมจำนข่าวยอดนิยม @ข่าวการศึกษานิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวการศึกษานิวส์มหาชน