มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนอ่าน 3817 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     ม.แม่โจ้ แถลงข่าวใหญ่ เชิญพสกนิกรร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร งานตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ งานสำคัญที่ทุกท่านต้องไป เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธาน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย กษัตริย์เกษตรที่ทรงงานเพื่อคนไทยตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี      

     เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดพิธีแถลงข่าวการจัดงานตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรอย่างเป็นทางการ พร้อมนำกิจกรรมชุดใหญ่ออกแสดง ณ ข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างยิ่ง พระองค์จัดตั้งโครงการหลวงทั้งหมด 39 แห่งกระจัดกระจายอยู่ตามดอยต่างๆในภาคเหนือตอนบน โดยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ถึง 27 แห่ง ซึ่งพระองค์ได้เสด็จฯติดตามการดำเนินงานไม่เคยขาด เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ได้อยู่ดีกินดี มีชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัยอยู่ด้วย โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ซึ่งได้มุ่งส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง และก็ได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นแกนนำในการดำเนินงานสร้างอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรที่จะมีขึ้นในครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากของพระองค์เอง อันเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในด้านทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อประโยชน์ของภาคการเกษตรไทยซึ่งเป็นอาชีพหลักของพสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ในอดีต มหาวิทยาลัยแม่โจ้เองถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณสนองงานด้านต่าง ๆ นับตั้งแต่ครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จมายังแม่โจ้ และได้สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการในพระองค์อีกหลายโครงการ โดยเฉพาะด้านการเกษตร สืบเนื่องเรื่อยมา รวมถึงการน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาใช้ในการเรียนการสอน เรามีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่ให้สังคมเรียนรู้พระราชปรัชญา แนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดหลักสูตรที่น้อมนำองค์ความรู้ศาสตร์ของพระราชาอย่างเป็นรูปธรรมด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรที่จะมีขี้นระหว่างวันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงงานมาตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน น้อมนำศาสตร์ของพระราชา มาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน โดยมีการการจัดกิจกรรมเป็น ๕ ส่วน คือ ๑.)การร่วมกันน้อมถวายการสักการะเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร๒) นิทรรศการ ซึ่งมีทั้งส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เอง ๔ กลุ่มนิทรรศการ และนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกอีก ๖ กลุ่มนิทรรศการ ๓.) ส่วนแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่เปิดให้ทุกท่านเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตลอดงาน ๔)การเสวนาและฝึกอบรม และ ๕.)ตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย ในชื่อ กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗ซึ่ง เป็นสินค้าที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพและปลอดภัย มีการกำหนดราคาที่เป็นธรรม เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและชาวนา และวันนี้เราได้จำลองบรรยากาศ กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗ มาให้ทุกท่านให้ร่วมชมกันร่วมชิมกันด้วยครับการจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ ยังได้มีผู้แทนเกษตรกร คุณครูประทุม สุริยาซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ จนประสบความสำเร็จ โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ช่วยดูแลและสนับสนุน ปัจจุบันเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่สวนครูประทุม และอีกท่านคือ คุณเดชณรงค์ชัย พรมลีศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น ๕๔ ซึ่งมีพื้นฐานของการเป็นคนเรียนเกษตร ประกอบกับได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่วิถีชีวิตพอเพียง จนประสบความสำเร็จ สามารถจัดตั้งเป็นบริษัทถึง ๒ บริษัท ที่เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแก่ผู้ที่สนใจ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ นอกจากนั้น ภายในบริเวณงานแถลงข่าวได้ยกนิทรรศการ กษัตริย์เกษตรมาจัดแสดงอย่างสวยงาม พร้อมทั้ง จัดแสดงจำลอง กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย มาจัดแสดงให้คณะสื่อมวลชน และท่านที่สนใจ้ ได้ชม ชิม ก่อนใคร รวมถึงกิจกรรมพิเศษอีกหลายกิจกรรมกรรม อาทิ การแสดงจากศิลปินรับเชิญ ครูแอ๊ด ภานุทัต อภิชนาธง และ คุณสุนทรี เวชานนท์ ในชุด แม่โจ้แสงแห่งศรัทธาการแสดงชุด กษัตริย์เกษตร ๗๐ ปี พัฒนาแผ่นดินไทย เป็นแผ่นดินทองชมวีดีทัศน์ ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรการแสดงประกอบเพลงยามเย็น เพลงพระราชนิพนธ์ดังกล่าวตามข่าว (PR.ม.แม่โจ้/ภาพ/ข่าววทัญญู เชิงปัญญารายงาน) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวเข้าไปดูในมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ข่าวยอดนิยม @ข่าวการศึกษานิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวการศึกษานิวส์มหาชน