ท่าน ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา (ครบรอบ 57 ปี) ของกรมพัฒนาที่ดิน มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อพัฒนาการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ต่อประชาชน ดังกล่าว

อาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม 2563 จำนวนอ่าน 1978 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน ธรรมนัส พรหมเผ่า  เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา (ครบรอบ 57 ปี) ของกรมพัฒนาที่ดิน มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อพัฒนาการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ต่อประชาชน ดังกล่าว
 
ท่าน ธรรมนัส พรหมเผ่า  เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา (ครบรอบ 57 ปี) ของกรมพัฒนาที่ดิน มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อพัฒนาการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ต่อประชาชน ดังกล่าว
 
ท่าน ธรรมนัส พรหมเผ่า  เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา (ครบรอบ 57 ปี) ของกรมพัฒนาที่ดิน มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อพัฒนาการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ต่อประชาชน ดังกล่าว
 
ท่าน ธรรมนัส พรหมเผ่า  เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา (ครบรอบ 57 ปี) ของกรมพัฒนาที่ดิน มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อพัฒนาการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ต่อประชาชน ดังกล่าว
 
ท่าน ธรรมนัส พรหมเผ่า  เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา (ครบรอบ 57 ปี) ของกรมพัฒนาที่ดิน มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อพัฒนาการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ต่อประชาชน ดังกล่าว
 
ท่าน ธรรมนัส พรหมเผ่า  เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา (ครบรอบ 57 ปี) ของกรมพัฒนาที่ดิน มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อพัฒนาการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ต่อประชาชน ดังกล่าว
 
ท่าน ธรรมนัส พรหมเผ่า  เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา (ครบรอบ 57 ปี) ของกรมพัฒนาที่ดิน มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อพัฒนาการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ต่อประชาชน ดังกล่าว
 
ท่าน ธรรมนัส พรหมเผ่า  เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา (ครบรอบ 57 ปี) ของกรมพัฒนาที่ดิน มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อพัฒนาการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ต่อประชาชน ดังกล่าว
 

ท่าน ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา (ครบรอบ 57 ปี) ของกรมพัฒนาที่ดิน มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อพัฒนาการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ต่อประชาชน ดังกล่าว

ท่าน ธรรมนัส พรหมเผ่า  เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา (ครบรอบ 57 ปี) ของกรมพัฒนาที่ดิน มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อพัฒนาการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ต่อประชาชน ดังกล่าว

    ที่กรมพัฒนาที่ดิน บางเขน กทม. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 63 ท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยภายหลังมาเป็นประธานในพิธี เปิดงานวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความมุ่งเน้นในการรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ปรับปรุงฟื้นฟูดินให้เป็นดินที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เนื่องจากทรัพยากรดินเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการทำเกษตรกรรม ทางกรมพัฒนาที่ดินจึงตอบสนองนโยบายในการเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับเกษตรกรและเตรียมแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในอนาคต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการการทำงาในทุกภาคส่วน

    ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีความมั่นคง และมีแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. กำหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อจัดเขตการปลูกพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของดินและที่ดิน 2. การบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง โดยการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ และการรักษาความชื้นในดิน การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และกักเก็บน้ำในดินด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินและเสริมสร้างอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ 4. สนับสนุนเทคโนโลยีชีวภาพด้านการพัฒนาที่ดิน ฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่เฉพาะ เน้นการทำเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ทำน้อยแต่ได้มาก สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ การเกษตรผสมผสาน รวมถึงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม Big Data & AI กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ซึ่งสามารถนำไปใช้วางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช และดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่

     ส่วนท่าน เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตด้านการเกษตร ดังนั้นกระบวนการสร้างการมีส่วน  

     ร่วมในการพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อแก้ปัญหาสภาพดินที่เสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ จะต้องได้รับความร่วมมือจะทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ประชาชน เกษตรกร และภาคส่วนอื่นๆ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน เป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตั้งแต่การบริหารงาน วิชาการ และการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ทำให้เกิดผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติของกรมพัฒนาทีดินต่อไป

ดังกล่าว (ไพลิน มหาชน/รายงาน/ข้อมูลจาก...PR. กรมพัฒนาที่ดิน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา (ครบรอบ 57 ปี) ของกรมพัฒนาที่ดิน มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อพัฒนาการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ต่อประชาชน ดังกล่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวกระทรวงเกษตรฯนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวกระทรวงเกษตรฯนิวส์มหาชน