ท่านร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นผู้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปส่งมอบงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยไปแล้วตามข่าว

อังคาร ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 จำนวนผู้เข้าชม 167 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นผู้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปส่งมอบงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยไปแล้วตามข่าว
 
ท่านร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นผู้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปส่งมอบงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยไปแล้วตามข่าว
 
ท่านร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นผู้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปส่งมอบงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยไปแล้วตามข่าว
 
ท่านร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นผู้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปส่งมอบงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยไปแล้วตามข่าว
 
ท่านร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นผู้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปส่งมอบงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยไปแล้วตามข่าว
 
ท่านร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นผู้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปส่งมอบงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยไปแล้วตามข่าว
 
ท่านร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นผู้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปส่งมอบงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยไปแล้วตามข่าว
 
ท่านร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นผู้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปส่งมอบงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยไปแล้วตามข่าว
 

ท่านร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นผู้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปส่งมอบงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยไปแล้วตามข่าว

ท่านร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นผู้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปส่งมอบงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยไปแล้วตามข่าว

 

         ที่รัฐสภากทม.:  เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ พิธีส่งมอบงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้นายกรัฐมนตรีร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ผ่านมา ว่าภารกิจที่สำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาลปัจจุบันมี ๓ อย่าง ได้แก่ การบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูปประเทศ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง การปฏิรูปจึงเป็นพันธกิจหลักอย่างหนึ่งของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่มีความยั่งยืนพอสมควร โดยไม่ให้เกิดปัญหานั้น ๆ ซ้ำขึ้นมาอีก สำหรับผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีดังนี้   ๑. เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีส่วนสำคัญในการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปฏิรูป ซึ่งปรากฏอยู่ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๕๗ ถึง ๒๖๑จากนั้นประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ส่งมอบงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในการนี้ นายกรัฐมนตรี

    ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ได้เสียสละทำหน้าที่ เพื่อวางรากฐานให้ประเทศมี

ความแข็งแกร่ง เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ และขอบคุณคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ที่ได้มุ่งมั่น ตั้งใจ เสนอการปฏิรูปด้านต่าง ๆ มายังรัฐบาลอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญจำนวน ๑๑ ด้าน ตลอดจนแนวทางการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ที่ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศในปี ๒๕๗๙ คือ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย

การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ เป็นกรอบการพัฒนาระยะยาว ประกอบด้วย

๑. ความมั่นคง

๒. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๓. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

๕. การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นี้   

         เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงานและโครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” (ป.ย.ป.) เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ และแผนต่าง ๆ ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เรื่องที่นายกรัฐมนตรี มีดำริให้เสนอปฏิรูป อาทิ การจัดตั้งศาลทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีบางเรื่องที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษ อาทิ โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน เป็นต้น ๓. ผลงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะแม่น้ำ ๕ สายที่จะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันสภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ได้ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปต่าง ๆ ต่อนายกรัฐมนตรีจำนวน ๑๘๘ เรื่องดังกล่าวตามข่าว(ปอ คลองตัน/รายงาน/PR.รัฐสภา/ข้อมูล)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นผู้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปส่งมอบงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยไปแล้วตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

(DSI.)แฉ!ช่อง3เปิดโปง!ขบวนการสวมสิทธิ!บัตรต่างด่าวจากกาญจนฯแต่ที่แม่สาย!กลัวเป็นแบบกาญจนฯทีมข่าวความมั่นคงเลยนำข่าวมาเสนอเรื่อง (บัตรหัว 6 หัว 7 และหัว 0 ต่างด่าว!)กลัวจะมีขบวนการจัดทำสวมสิทธิ์ดังกล่าวตามข่าว!

 
รพ.สุรินทร์คว้ารางวัลรับรางวัล โรงพยาบาลที่มีการพัฒนา(ระบบการบริจาคอวัยวะดีเด่น)
 
ผู้กอง(เอมี่!)คนสวยแห่งกองทัพบกสละโสดกับนักธุรกิจหนุ่ม(คุณเสือ!)ที่สโมรสรกองทัพบก!มีท่านพลเอกวิสุทธิ์ นาเงิน เจ้ากรมเสมียนตรา เป็นประธานในพิธีสมรสสมรักครั้งนี้!
 
ท่านพัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ (อดีตผบ.ตร)สมาชิกสภาปฎิรูปฯ(สปท.)มาเป็นประธานในพิธีแต่งงานลูกชายท่านรอง(ผบ.ชน.) พล.ต.ต.ดร.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ที่สโมสรตำรวจ
 
ครม.มีมติ!ย้าย 19 ท่าน- ต่ออายุ 2! ท่านฉัตรชัย! ท่านประทีป!เป็นอธิบดีที่ดินท่านศุภชัย!อยู่พิษณุโลกท่านพิพัฒน์!อยู่อุตรดิตถ์ปลื้มใจไปแล้ว!ตามข่าวที่(ครม.อนุมัติ)
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานฯเปิดเปิดศูนย์บริการการแพทย์เขาหลักชั่วคราว. เพื่อบริการปช.ช.และนักเที่ยวทางทะเล!ที่เขาหลักพังงา!ปลื้มใจไปแล้ว!

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีท่าน มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาเฝ้าทูลละอองธุลี พระบาทรับเสด็จฯ
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สภาข้าราชการฯ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง (ศาสตร์พระราชากับการพัฒนา)
 
ข่าวด่วน!ท่านรองผู้ว่าฯเชียงใหม่ พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ลงพื้นที่ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง หลัง น้ำท่วมอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ที่น้ำพา ทำให้สะพานขาดสัญจรไม่ได้ คาดว่าน้ำจะไหลไปท่วมอีกหลายพื้นที่ที่เป็นทางน้ำตามข่าว
 
อย่าลืม!!!ทุกๆวันที่19ของเดือนอ่าน.. นสพ.นิวส์มหาชน นำทีม..โดย เปี๊ยก คลองตัน! นสพ.นิวส์มหาชนชนเดือน ธันวาคม 2559 เข้าไปดูข่าวออนไลน์ทั่วโลกได้ทั่วประเทศบนมือถือของท่านได้ที่.. www.news-mahachon.com