ท่านพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง เร่งรัดให้พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์พ

พฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 จำนวนอ่าน 1011 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง เร่งรัดให้พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์พ
 
ท่านพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง เร่งรัดให้พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์พ
 
ท่านพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง เร่งรัดให้พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์พ
 
ท่านพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง เร่งรัดให้พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์พ
 
ท่านพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง เร่งรัดให้พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์พ
 
ท่านพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง เร่งรัดให้พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์พ
 
ท่านพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง เร่งรัดให้พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์พ
 
ท่านพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง เร่งรัดให้พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์พ
 

ท่านพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง เร่งรัดให้พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย

ท่านพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง เร่งรัดให้พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความอยู่ดีกินดีแก่ราษฎรมุ่งรักษาและสร้างสมดุลระบบนิเวศน์ตามข่าว

 

 

      ที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 ท่าน จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย ท่าน พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ    

     โครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามความก้าวหน้าความช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 6 ของการดำเนินงาน ผลผลิตเมืองหนาวที่ส่งเสริมแก่เกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพทดแทนฝิ่น และไร่เลื่อนลอย โดยพบว่ามีปริมาณผลผลิตพืชผักมากที่สุด รองลงมา คือ กาแฟ ไม้ผล พืชไร่ ตามลำดับ ขณะนี้มีเกษตรกรในความดูแล รวม 228 ราย ระยะที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่ป่าฟื้นฟู และไร่สวนของเกษตรกรในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอและหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารเผยแพร่ สำหรับเป็นองค์ความรู้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น พบว่ามีพืชอาหาร พืชสมุนไพร และไม้ใช้สอย กว่า 120 ชนิด ซึ่งชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ส้มผด ก่อเดือย สารภีป่า ทะโล้ ลิงลาว หวาย พืชเหล่านี้สามารถนำไปเป็นอาหาร ยารักษาโรค ประกอบพิธีทางวัฒนธรรม ฯลฯ นอกจากนี้ ในเดือนที่ผ่านมายังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในการสำรวจแหล่งบริการสุขภาพชุมชนในพื้นที่บ้านห้วยโป่ง และบ้านเลอตอ จัดฝึกอบรม อสม.น้อย แก่เยาวชนในพื้นที่จำนวน 25 คน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสามารถทำงานด้านสาธารณสุขในชุมชนของตนเองได้

     ทั้งนี้ องคมนตรีได้เร่งรัดให้พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ซึ่งมีแผนดำเนินการทั้งการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ การสร้างระบบกระจายน้ำ และการขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการสำรวจตาน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่ เนื่องจากน้ำเป็นสิ่งจำเป็นทั้งต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร มูลนิธิโครงการหลวงจึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์พื้นที่ และวางแผนสำรวจปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่ทั้งหมด เพื่อให้การใช้น้ำในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการ เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่องการใช้น้ำบนดอย และเพื่อให้เป็นโมเดลของการใช้น้ำบนพื้นที่สูงต่อไป รวมทั้งยังให้ความสำคัญในการจัดทำแผนแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ถูกกฎหมาย และสามารถดำเนินกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด และเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเร็วที่สุด

           จากนั้นในช่วงบ่ายองคมนตรีได้เดินทางต่อไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ดำเนินการของมูลนิธิโครงการหลวง ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา มีพื้นที่รับผิดชอบ 1,578 ไร่ มีประชากรในความรับผิดชอบ 87 ครัวเรือน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และคนพื้นเมือง โดยผลการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา ก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรในปีที่ผ่านมากว่า 10 ล้านบาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 134,278 บาทต่อปี พืชที่สร้างรายได้มากที่สุดคือ มะเขือเทศโครงการหลวง พริกหวานสีเขียว แดง เหลือง และแตงกวาญี่ปุ่น นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ทุ่งเรา ยังเป็นแหล่งผลิตกุหลาบตัดดอก ที่สำคัญ โดยมีสายพันธุ์หลัก ได้แก่ สายพันธุ์ฮอลแลนด์ พันธุ์ลูกผสมโครงการหลวง ที่มีการเจริญเติบโตดี และต้นทุนการผลิตไม่สูง

ทั้งนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเราและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประสานการพัฒนางานในพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับพระราชทาน คือ สร้างความอยู่ดี กินดี แก่ราษฎร มุ่งรักษาและสร้างสมดุลระบบนิเวศน์ในพื้นที่ เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นราบ รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรผลิตพืชปลอดภัย โดยเน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของผลผลิตโครงการหลวงที่ประชาชนเชื่อมั่น รวมทั้งสร้างความความเข้าใจกับราษฎรถึงเป้าหมายในการเข้ามาช่วยเหลือของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ มีรายได้ที่พอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนตามข่าว (ปอ คุ้มพระลอ – รายงาน /  เล็ก คุ้มพระลอ นำเสนอข่าว ข้อมูลจากPR.เชียงใหม่) เข้าไปดูข่าวได้ที่นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลก...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง เร่งรัดให้พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังข่าวยอดนิยม @ข่าวพระราชสำนักฯนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวพระราชสำนักฯนิวส์มหาชน